Početak > Uncategorized > SPC pop Velibor Džomić lažima pokušava da opravda kampanju srpske crkve za pravljenje Srba (10. 02. 2011)

SPC pop Velibor Džomić lažima pokušava da opravda kampanju srpske crkve za pravljenje Srba (10. 02. 2011)

Велибор Џомић: Црква и попис

 

https://i0.wp.com/www.vesti.rs/slike-1/Dzomic-Rascinjavanje-nije-cesto.jpg

 

Колумна | 10. фебруар 2011. | 16:33

 

Не­ма сум­ње да је део ме­ди­ја у Цр­ној Го­ри још по­чет­ком го­ди­не за­по­чео енер­гич­ну кам­па­њу пред пред­сто­је­ћи по­пис у Цр­ној Го­ри. Бив­ши марк­си­сти, а да­на­шњи евро­пеј­ци у Цр­ној Го­ри су и да­ље, без об­зи­ра на европ­ске стан­дар­де, на те­мељ­ном иде­о­ло­шком ста­но­ви­шту ди­ја­лек­тич­ког ма­те­ри­ја­ли­зма – без пра­вил­но ре­ше­ног на­ци­о­нал­ног пи­та­ња не­ма ре­ше­ња ни оста­лих дру­штве­них пи­та­ња!?! Ви­ше је не­го ја­сно да ре­ше­ње на­ци­о­нал­ног пи­та­ња мно­ги у Цр­ној Го­ри ви­де та­ко што ће се де­кла­ра­тив­но за­ла­га­ти за „гра­ђан­ску др­жа­ву“, а све чи­ни­ти да број при­пад­ни­ка њи­хо­ве на­ци­о­нал­не за­јед­ни­це бу­де што ве­ћи, и то та­ко што ће се про­це­нат на­ма­ћи од свих дру­гих. Од не­ких ви­ше, а од не­ких ма­ње. По­пис мо­же би­ти ва­жан, а мо­же би­ти и не­ва­жан. О то­ме, углав­ном, од­лу­чу­је власт, што ја­сно го­во­ри да то ни­је „обич­на, ста­ти­стич­ка ствар“. При­ме­ра ра­ди, у Цр­ној Го­ри је пре­ма по­пи­су од 2003. пре­ко 62 од­сто гра­ђа­на го­во­ри­ло срп­ски је­зик, али то ре­жи­му ни­је сме­та­ло да као слу­жбе­ни уве­де цр­но­гор­ски је­зик, док је ве­ћин­ски срп­ски свр­стан са ма­њин­ским бо­шњач­ким, ал­бан­ским и хр­ват­ским и де­фи­ни­сан као – је­зик у слу­жбе­ној упо­тре­би!?! Да­ље, 2003. ни­јед­на на­ци­о­нал­на за­јед­ни­ца ни­је има­ла ве­ћи­ну, а, пре­ма ана­ли­за­ма, пре­ко 20 хи­ља­да Ро­ма се на­ци­о­нал­но из­ја­сни­ло као и Цр­но­гор­ци. Хр­ва­та има ма­ње, али ових да­на ко­тор­ски би­скуп Или­ја Ја­њић охра­бру­је, ка­ко их је на­звао, „из­гу­бље­не или по­је­де­не“ Хр­ва­те, ко­ји су се, по све­му су­де­ћи, та­да из­ја­сни­ли као Цр­но­гор­ци. Да­ље, би­скуп Ја­њић из­ја­вљу­је „да се по­пис мо­же де­гра­ди­ра­ти“, али и да пред­ста­вља „по­ви­је­сну шан­су“ за Хр­ва­те у Цр­ној Го­ри, „ко­ји су ту би­ли у про­шло­сти и ко­ји су ту ства­ра­ли кул­ту­ру“. Слич­не про­бле­ме има­ју и Му­сли­ма­ни. Они су на уда­ру дво­стру­ке аси­ми­ла­ци­је – бо­шњач­ке и цр­но­гор­ске. А Бо­шња­ци се жа­ле да је те­за о „Цр­но­гор­ци­ма ислам­ске ве­ре“ под­јед­на­ко опа­сна и аси­ми­ла­тор­ска, као и те­за о „Ср­би­ма ислам­ске вје­ре“. О про­бле­ми­ма гра­ђа­на Цр­не Го­ре ко­ји се из­ја­шња­ва­ју као Ср­би или Цр­но­гор­ци не­ма по­тре­бе да се мно­го го­во­ри, јер је то и врап­ци­ма на гра­на­ма по­зна­то. У сва­ком слу­ча­ју, у Цр­ној Го­ри су, ба­рем што се ти­че на­ци­о­нал­ног из­ја­шња­ва­ња, је­ди­но си­гур­ни Ал­бан­ци, без об­зи­ра да ли су му­сли­ма­ни, ри­мо­ка­то­ли­ци или пра­во­слав­ци. За­и­ста, ни­је по­гре­шио онај ко­ји је Цр­ну Го­ру де­фи­ни­сао као „по­де­ље­ну зе­мљу“. А Цр­ква? Цр­ква је за део ме­ди­ја и део ре­жи­ма, на­рав­но, за све кри­ва!!! По­вр­шни и иде­о­ло­шки оп­те­ре­ће­ни љу­ди упор­но пре­ви­ђа­ју ве­о­ма ва­жну чи­ње­ни­цу да је Цр­ква Хри­сто­ва у Цр­ној Го­ри пред Бо­гом и веч­но­шћу од­го­вор­на и за Ср­бе, и за Цр­но­гор­це, али и за дру­ге на­ро­де ко­ји ни­су пра­во­слав­ни, јер и њи­ма тре­ба про­по­ве­да­ти Је­ван­ђе­ље. Цр­ква је по­сла­на свим на­ро­ди­ма и свим љу­ди­ма од­у­век, а не са­мо јед­ном на­ро­ду, без об­зи­ра на име и исто­риј­ске за­слу­ге то­га на­ро­да. За­то је по­ру­ка Цр­кве са­др­жа­на у чи­ње­ни­ци да се свим љу­ди­ма мо­ра омо­гу­ћи­ти пра­во на сло­бод­но из­ја­шња­ва­ње и да су сви дру­штве­ни чи­ни­о­ци ду­жни да уки­ну ат­мос­фе­ру стра­ха ко­ја у Цр­ној Го­ри са раз­ли­чи­тим ин­тен­зи­те­том тра­је од 1941. до да­нас. Уоста­лом, Цр­на Го­ра је је­ди­на зе­мља у Евро­пи у ко­јој гра­ђа­ни има­ју по­ве­ре­ње у вла­ду, али и нај­ви­ше стра­ха да се сло­бод­но из­ја­сне. Упра­во због то­га, на­ша је ду­жност да стал­но под­се­ћа­мо да је Бог сло­бо­ду дао за чо­ве­ка.

http://www.pravda.rs/2011/02/10/velibor-dzomic-crkva-i-popis/

Advertisements
Kategorije:Uncategorized
  1. irena
    april 2, 2011 u 10:23 am

    Ovo je lopov iz Trebinja i lažov!

  1. No trackbacks yet.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: